Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.534Xu/1 lượt 1.547Xu/1 lượt 1.56Xu/1 lượt 1.95xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
1.6Xu/1 lượt 1.888Xu/1 lượt 1.904Xu/1 lượt 1.92Xu/1 lượt 2.4xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
0.7Xu/1 lượt 0.826Xu/1 lượt 0.833Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 1.05xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.72Xu/1 lượt 4.76Xu/1 lượt 4.8Xu/1 lượt 6xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.72Xu/1 lượt 4.76Xu/1 lượt 4.8Xu/1 lượt 6xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.54Xu/1 lượt 3.57Xu/1 lượt 3.6Xu/1 lượt 4.5xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
70Xu/1 lượt 82.6Xu/1 lượt 83.3Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 105xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 53.1Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54Xu/1 lượt 67.5xu/1 lượt
44Xu/1 lượt 51.92Xu/1 lượt 52.36Xu/1 lượt 52.8Xu/1 lượt 66xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
14.18Xu/1 lượt 16.7324Xu/1 lượt 16.8742Xu/1 lượt 17.016Xu/1 lượt 21.27xu/1 lượt
7.14Xu/1 lượt 8.4252Xu/1 lượt 8.4966Xu/1 lượt 8.568Xu/1 lượt 10.71xu/1 lượt
11.97Xu/1 lượt 14.1246Xu/1 lượt 14.2443Xu/1 lượt 14.364Xu/1 lượt 17.955xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 236Xu/1 lượt 238Xu/1 lượt 240Xu/1 lượt 300xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 177Xu/1 lượt 178.5Xu/1 lượt 180Xu/1 lượt 225xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 94.4Xu/1 lượt 95.2Xu/1 lượt 96Xu/1 lượt 120xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
180Xu/1 lượt 212.4Xu/1 lượt 214.2Xu/1 lượt 216Xu/1 lượt 270xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 590Xu/1 lượt 595Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 94.4Xu/1 lượt 95.2Xu/1 lượt 96Xu/1 lượt 120xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 59Xu/1 lượt 59.5Xu/1 lượt 60Xu/1 lượt 75xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25Xu/1 lượt 29.5Xu/1 lượt 29.75Xu/1 lượt 30Xu/1 lượt 37.5xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
17Xu/1 lượt 20.06Xu/1 lượt 20.23Xu/1 lượt 20.4Xu/1 lượt 25.5xu/1 lượt
13Xu/1 lượt 15.34Xu/1 lượt 15.47Xu/1 lượt 15.6Xu/1 lượt 19.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
19.53Xu/1 lượt 23.0454Xu/1 lượt 23.2407Xu/1 lượt 23.436Xu/1 lượt 29.295xu/1 lượt
23.94Xu/1 lượt 28.2492Xu/1 lượt 28.4886Xu/1 lượt 28.728Xu/1 lượt 35.91xu/1 lượt
18.27Xu/1 lượt 21.5586Xu/1 lượt 21.7413Xu/1 lượt 21.924Xu/1 lượt 27.405xu/1 lượt
25.2Xu/1 lượt 29.736Xu/1 lượt 29.988Xu/1 lượt 30.24Xu/1 lượt 37.8xu/1 lượt
25.2Xu/1 lượt 29.736Xu/1 lượt 29.988Xu/1 lượt 30.24Xu/1 lượt 37.8xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
900Xu/1 lượt 1062Xu/1 lượt 1071Xu/1 lượt 1080Xu/1 lượt 1350xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1416Xu/1 lượt 1428Xu/1 lượt 1440Xu/1 lượt 1800xu/1 lượt
1300Xu/1 lượt 1534Xu/1 lượt 1547Xu/1 lượt 1560Xu/1 lượt 1950xu/1 lượt
1400Xu/1 lượt 1652Xu/1 lượt 1666Xu/1 lượt 1680Xu/1 lượt 2100xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
19Xu/1 lượt 22.42Xu/1 lượt 22.61Xu/1 lượt 22.8Xu/1 lượt 28.5xu/1 lượt
8Xu/1 lượt 9.44Xu/1 lượt 9.52Xu/1 lượt 9.6Xu/1 lượt 12xu/1 lượt
12Xu/1 lượt 14.16Xu/1 lượt 14.28Xu/1 lượt 14.4Xu/1 lượt 18xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
46Xu/1 lượt 54.28Xu/1 lượt 54.74Xu/1 lượt 55.2Xu/1 lượt 69xu/1 lượt
11Xu/1 lượt 12.98Xu/1 lượt 13.09Xu/1 lượt 13.2Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
14Xu/1 lượt 16.52Xu/1 lượt 16.66Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
24Xu/1 lượt 28.32Xu/1 lượt 28.56Xu/1 lượt 28.8Xu/1 lượt 36xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
6.93Xu/1 lượt 8.1774Xu/1 lượt 8.2467Xu/1 lượt 8.316Xu/1 lượt 10.395xu/1 lượt
10.4Xu/1 lượt 12.272Xu/1 lượt 12.376Xu/1 lượt 12.48Xu/1 lượt 15.6xu/1 lượt
11.6Xu/1 lượt 13.688Xu/1 lượt 13.804Xu/1 lượt 13.92Xu/1 lượt 17.4xu/1 lượt
0.21Xu/1 lượt 0.2478Xu/1 lượt 0.2499Xu/1 lượt 0.252Xu/1 lượt 0.315xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 14.16Xu/1 lượt 14.28Xu/1 lượt 14.4Xu/1 lượt 18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 65.45Xu/1 lượt 66Xu/1 lượt 82.5xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 99.12Xu/1 lượt 99.96Xu/1 lượt 100.8Xu/1 lượt 126xu/1 lượt
588Xu/1 lượt 693.84Xu/1 lượt 699.72Xu/1 lượt 705.6Xu/1 lượt 882xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 99.12Xu/1 lượt 99.96Xu/1 lượt 100.8Xu/1 lượt 126xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 28.32Xu/1 lượt 28.56Xu/1 lượt 28.8Xu/1 lượt 36xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 70.8Xu/1 lượt 71.4Xu/1 lượt 72Xu/1 lượt 90xu/1 lượt
55Xu/1 lượt 64.9Xu/1 lượt 65.45Xu/1 lượt 66Xu/1 lượt 82.5xu/1 lượt
6.7Xu/1 lượt 7.906Xu/1 lượt 7.973Xu/1 lượt 8.04Xu/1 lượt 10.05xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2362.5Xu/1 lượt 2787.75Xu/1 lượt 2811.375Xu/1 lượt 2835Xu/1 lượt 3543.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2787.75Xu/1 lượt 2811.375Xu/1 lượt 2835Xu/1 lượt 3543.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2787.75Xu/1 lượt 2811.375Xu/1 lượt 2835Xu/1 lượt 3543.75xu/1 lượt
2362.5Xu/1 lượt 2787.75Xu/1 lượt 2811.375Xu/1 lượt 2835Xu/1 lượt 3543.75xu/1 lượt
367.5Xu/1 lượt 433.65Xu/1 lượt 437.325Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 551.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5250Xu/1 lượt 6195Xu/1 lượt 6247.5Xu/1 lượt 6300Xu/1 lượt 7875xu/1 lượt
9843.75Xu/1 lượt 11615.625Xu/1 lượt 11714.0625Xu/1 lượt 11812.5Xu/1 lượt 14765.625xu/1 lượt
4410Xu/1 lượt 5203.8Xu/1 lượt 5247.9Xu/1 lượt 5292Xu/1 lượt 6615xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 60.18Xu/1 lượt 60.69Xu/1 lượt 61.2Xu/1 lượt 76.5xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 79.06Xu/1 lượt 79.73Xu/1 lượt 80.4Xu/1 lượt 100.5xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 40.12Xu/1 lượt 40.46Xu/1 lượt 40.8Xu/1 lượt 51xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 33.04Xu/1 lượt 33.32Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.8Xu/1 lượt 2.124Xu/1 lượt 2.142Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.77Xu/1 lượt 1.785Xu/1 lượt 1.8Xu/1 lượt 2.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5Xu/1 lượt 7.67Xu/1 lượt 7.735Xu/1 lượt 7.8Xu/1 lượt 9.75xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88Xu/1 lượt 103.84Xu/1 lượt 104.72Xu/1 lượt 105.6Xu/1 lượt 132xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.54Xu/1 lượt 3.57Xu/1 lượt 3.6Xu/1 lượt 4.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3Xu/1 lượt 3.54Xu/1 lượt 3.57Xu/1 lượt 3.6Xu/1 lượt 4.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1350Xu/1 lượt 1593Xu/1 lượt 1606.5Xu/1 lượt 1620Xu/1 lượt 2025xu/1 lượt
1350Xu/1 lượt 1593Xu/1 lượt 1606.5Xu/1 lượt 1620Xu/1 lượt 2025xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2950Xu/1 lượt 2975Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 3750xu/1 lượt
1850Xu/1 lượt 2183Xu/1 lượt 2201.5Xu/1 lượt 2220Xu/1 lượt 2775xu/1 lượt
4000Xu/1 lượt 4720Xu/1 lượt 4760Xu/1 lượt 4800Xu/1 lượt 6000xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 14160Xu/1 lượt 14280Xu/1 lượt 14400Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5900Xu/1 lượt 5950Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500xu/1 lượt
7500Xu/1 lượt 8850Xu/1 lượt 8925Xu/1 lượt 9000Xu/1 lượt 11250xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3540Xu/1 lượt 3570Xu/1 lượt 3600Xu/1 lượt 4500xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3540Xu/1 lượt 3570Xu/1 lượt 3600Xu/1 lượt 4500xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3540Xu/1 lượt 3570Xu/1 lượt 3600Xu/1 lượt 4500xu/1 lượt
4000Xu/1 lượt 4720Xu/1 lượt 4760Xu/1 lượt 4800Xu/1 lượt 6000xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 5310Xu/1 lượt 5355Xu/1 lượt 5400Xu/1 lượt 6750xu/1 lượt
6000Xu/1 lượt 7080Xu/1 lượt 7140Xu/1 lượt 7200Xu/1 lượt 9000xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 41300Xu/1 lượt 41650Xu/1 lượt 42000Xu/1 lượt 52500xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5900Xu/1 lượt 5950Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 11800Xu/1 lượt 11900Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000xu/1 lượt
25000Xu/1 lượt 29500Xu/1 lượt 29750Xu/1 lượt 30000Xu/1 lượt 37500xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
4567Xu/1 lượt 5389.06Xu/1 lượt 5434.73Xu/1 lượt 5480.4Xu/1 lượt 6850.5xu/1 lượt
1100Xu/1 lượt 1298Xu/1 lượt 1309Xu/1 lượt 1320Xu/1 lượt 1650xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2360Xu/1 lượt 2380Xu/1 lượt 2400Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
25000Xu/1 lượt 29500Xu/1 lượt 29750Xu/1 lượt 30000Xu/1 lượt 37500xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 41300Xu/1 lượt 41650Xu/1 lượt 42000Xu/1 lượt 52500xu/1 lượt
55000Xu/1 lượt 64900Xu/1 lượt 65450Xu/1 lượt 66000Xu/1 lượt 82500xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 14160Xu/1 lượt 14280Xu/1 lượt 14400Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
18000Xu/1 lượt 21240Xu/1 lượt 21420Xu/1 lượt 21600Xu/1 lượt 27000xu/1 lượt
17000Xu/1 lượt 20060Xu/1 lượt 20230Xu/1 lượt 20400Xu/1 lượt 25500xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 41300Xu/1 lượt 41650Xu/1 lượt 42000Xu/1 lượt 52500xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 11800Xu/1 lượt 11900Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000xu/1 lượt
3000Xu/1 lượt 3540Xu/1 lượt 3570Xu/1 lượt 3600Xu/1 lượt 4500xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5900Xu/1 lượt 5950Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 11800Xu/1 lượt 11900Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
5000Xu/1 lượt 5900Xu/1 lượt 5950Xu/1 lượt 6000Xu/1 lượt 7500xu/1 lượt
10000Xu/1 lượt 11800Xu/1 lượt 11900Xu/1 lượt 12000Xu/1 lượt 15000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2360Xu/1 lượt 2380Xu/1 lượt 2400Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 12.39Xu/1 lượt 12.495Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 15.75xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 21.24Xu/1 lượt 21.42Xu/1 lượt 21.6Xu/1 lượt 27xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 43.66Xu/1 lượt 44.03Xu/1 lượt 44.4Xu/1 lượt 55.5xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 29.5Xu/1 lượt 29.75Xu/1 lượt 30Xu/1 lượt 37.5xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 22.302Xu/1 lượt 22.491Xu/1 lượt 22.68Xu/1 lượt 28.35xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 29.5Xu/1 lượt 29.75Xu/1 lượt 30Xu/1 lượt 37.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
115.5Xu/1 lượt 136.29Xu/1 lượt 137.445Xu/1 lượt 138.6Xu/1 lượt 173.25xu/1 lượt
89.25Xu/1 lượt 105.315Xu/1 lượt 106.2075Xu/1 lượt 107.1Xu/1 lượt 133.875xu/1 lượt
105Xu/1 lượt 123.9Xu/1 lượt 124.95Xu/1 lượt 126Xu/1 lượt 157.5xu/1 lượt
86.1Xu/1 lượt 101.598Xu/1 lượt 102.459Xu/1 lượt 103.32Xu/1 lượt 129.15xu/1 lượt
75Xu/1 lượt 88.5Xu/1 lượt 89.25Xu/1 lượt 90Xu/1 lượt 112.5xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 94.4Xu/1 lượt 95.2Xu/1 lượt 96Xu/1 lượt 120xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 46.02Xu/1 lượt 46.41Xu/1 lượt 46.8Xu/1 lượt 58.5xu/1 lượt
147Xu/1 lượt 173.46Xu/1 lượt 174.93Xu/1 lượt 176.4Xu/1 lượt 220.5xu/1 lượt
46Xu/1 lượt 54.28Xu/1 lượt 54.74Xu/1 lượt 55.2Xu/1 lượt 69xu/1 lượt
45Xu/1 lượt 53.1Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 54Xu/1 lượt 67.5xu/1 lượt
46Xu/1 lượt 54.28Xu/1 lượt 54.74Xu/1 lượt 55.2Xu/1 lượt 69xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.063Xu/1 lượt 0.07434Xu/1 lượt 0.07497Xu/1 lượt 0.0756Xu/1 lượt 0.0945xu/1 lượt
0.0735Xu/1 lượt 0.08673Xu/1 lượt 0.087465Xu/1 lượt 0.0882Xu/1 lượt 0.11025xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.478Xu/1 lượt 2.499Xu/1 lượt 2.52Xu/1 lượt 3.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 59Xu/1 lượt 59.5Xu/1 lượt 60Xu/1 lượt 75xu/1 lượt
460Xu/1 lượt 542.8Xu/1 lượt 547.4Xu/1 lượt 552Xu/1 lượt 690xu/1 lượt
465Xu/1 lượt 548.7Xu/1 lượt 553.35Xu/1 lượt 558Xu/1 lượt 697.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 9.912Xu/1 lượt 9.996Xu/1 lượt 10.08Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
3.68Xu/1 lượt 4.3424Xu/1 lượt 4.3792Xu/1 lượt 4.416Xu/1 lượt 5.52xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.35Xu/1 lượt 8.673Xu/1 lượt 8.7465Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 11.025xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 61.95Xu/1 lượt 62.475Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 78.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
36.75Xu/1 lượt 43.365Xu/1 lượt 43.7325Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 55.125xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 22.302Xu/1 lượt 22.491Xu/1 lượt 22.68Xu/1 lượt 28.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 10.62Xu/1 lượt 10.71Xu/1 lượt 10.8Xu/1 lượt 13.5xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 7.434Xu/1 lượt 7.497Xu/1 lượt 7.56Xu/1 lượt 9.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.478Xu/1 lượt 2.499Xu/1 lượt 2.52Xu/1 lượt 3.15xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 7.434Xu/1 lượt 7.497Xu/1 lượt 7.56Xu/1 lượt 9.45xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
17.85Xu/1 lượt 21.063Xu/1 lượt 21.2415Xu/1 lượt 21.42Xu/1 lượt 26.775xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 27.258Xu/1 lượt 27.489Xu/1 lượt 27.72Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
0.5Xu/1 lượt 0.59Xu/1 lượt 0.595Xu/1 lượt 0.6Xu/1 lượt 0.75xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 12.39Xu/1 lượt 12.495Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 15.75xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.8585Xu/1 lượt 1.87425Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 2.3625xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
188Xu/1 lượt 221.84Xu/1 lượt 223.72Xu/1 lượt 225.6Xu/1 lượt 282xu/1 lượt
233Xu/1 lượt 274.94Xu/1 lượt 277.27Xu/1 lượt 279.6Xu/1 lượt 349.5xu/1 lượt
278Xu/1 lượt 328.04Xu/1 lượt 330.82Xu/1 lượt 333.6Xu/1 lượt 417xu/1 lượt
322Xu/1 lượt 379.96Xu/1 lượt 383.18Xu/1 lượt 386.4Xu/1 lượt 483xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.298Xu/1 lượt 1.309Xu/1 lượt 1.32Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.3Xu/1 lượt 32.214Xu/1 lượt 32.487Xu/1 lượt 32.76Xu/1 lượt 40.95xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 34.692Xu/1 lượt 34.986Xu/1 lượt 35.28Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
288Xu/1 lượt 339.84Xu/1 lượt 342.72Xu/1 lượt 345.6Xu/1 lượt 432xu/1 lượt
697Xu/1 lượt 822.46Xu/1 lượt 829.43Xu/1 lượt 836.4Xu/1 lượt 1045.5xu/1 lượt
450Xu/1 lượt 531Xu/1 lượt 535.5Xu/1 lượt 540Xu/1 lượt 675xu/1 lượt
126Xu/1 lượt 148.68Xu/1 lượt 149.94Xu/1 lượt 151.2Xu/1 lượt 189xu/1 lượt
157.5Xu/1 lượt 185.85Xu/1 lượt 187.425Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 236.25xu/1 lượt
262.5Xu/1 lượt 309.75Xu/1 lượt 312.375Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 393.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 49.56Xu/1 lượt 49.98Xu/1 lượt 50.4Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
48.3Xu/1 lượt 56.994Xu/1 lượt 57.477Xu/1 lượt 57.96Xu/1 lượt 72.45xu/1 lượt
39.9Xu/1 lượt 47.082Xu/1 lượt 47.481Xu/1 lượt 47.88Xu/1 lượt 59.85xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 49.56Xu/1 lượt 49.98Xu/1 lượt 50.4Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
262.5Xu/1 lượt 309.75Xu/1 lượt 312.375Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 393.75xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 590Xu/1 lượt 595Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
130Xu/1 lượt 153.4Xu/1 lượt 154.7Xu/1 lượt 156Xu/1 lượt 195xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
190Xu/1 lượt 224.2Xu/1 lượt 226.1Xu/1 lượt 228Xu/1 lượt 285xu/1 lượt
1113Xu/1 lượt 1313.34Xu/1 lượt 1324.47Xu/1 lượt 1335.6Xu/1 lượt 1669.5xu/1 lượt
1249.5Xu/1 lượt 1474.41Xu/1 lượt 1486.905Xu/1 lượt 1499.4Xu/1 lượt 1874.25xu/1 lượt
2677.5Xu/1 lượt 3159.45Xu/1 lượt 3186.225Xu/1 lượt 3213Xu/1 lượt 4016.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
29.4Xu/1 lượt 34.692Xu/1 lượt 34.986Xu/1 lượt 35.28Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 34.692Xu/1 lượt 34.986Xu/1 lượt 35.28Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 40.887Xu/1 lượt 41.2335Xu/1 lượt 41.58Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 9.912Xu/1 lượt 9.996Xu/1 lượt 10.08Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
2.63Xu/1 lượt 3.1034Xu/1 lượt 3.1297Xu/1 lượt 3.156Xu/1 lượt 3.945xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.478Xu/1 lượt 2.499Xu/1 lượt 2.52Xu/1 lượt 3.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 27.258Xu/1 lượt 27.489Xu/1 lượt 27.72Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 24.78Xu/1 lượt 24.99Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
34.65Xu/1 lượt 40.887Xu/1 lượt 41.2335Xu/1 lượt 41.58Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 40.887Xu/1 lượt 41.2335Xu/1 lượt 41.58Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 43.365Xu/1 lượt 43.7325Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 55.125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63Xu/1 lượt 74.34Xu/1 lượt 74.97Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 94.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 24.78Xu/1 lượt 24.99Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1500Xu/1 lượt 1770Xu/1 lượt 1785Xu/1 lượt 1800Xu/1 lượt 2250xu/1 lượt
400Xu/1 lượt 472Xu/1 lượt 476Xu/1 lượt 480Xu/1 lượt 600xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 590Xu/1 lượt 595Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9000Xu/1 lượt 10620Xu/1 lượt 10710Xu/1 lượt 10800Xu/1 lượt 13500xu/1 lượt
6300Xu/1 lượt 7434Xu/1 lượt 7497Xu/1 lượt 7560Xu/1 lượt 9450xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 5310Xu/1 lượt 5355Xu/1 lượt 5400Xu/1 lượt 6750xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32Xu/1 lượt 37.76Xu/1 lượt 38.08Xu/1 lượt 38.4Xu/1 lượt 48xu/1 lượt
50Xu/1 lượt 59Xu/1 lượt 59.5Xu/1 lượt 60Xu/1 lượt 75xu/1 lượt
72Xu/1 lượt 84.96Xu/1 lượt 85.68Xu/1 lượt 86.4Xu/1 lượt 108xu/1 lượt
57.75Xu/1 lượt 68.145Xu/1 lượt 68.7225Xu/1 lượt 69.3Xu/1 lượt 86.625xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 40.887Xu/1 lượt 41.2335Xu/1 lượt 41.58Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 34.692Xu/1 lượt 34.986Xu/1 lượt 35.28Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 49.56Xu/1 lượt 49.98Xu/1 lượt 50.4Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
225.75Xu/1 lượt 266.385Xu/1 lượt 268.6425Xu/1 lượt 270.9Xu/1 lượt 338.625xu/1 lượt
162.75Xu/1 lượt 192.045Xu/1 lượt 193.6725Xu/1 lượt 195.3Xu/1 lượt 244.125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
0.315Xu/1 lượt 0.3717Xu/1 lượt 0.37485Xu/1 lượt 0.378Xu/1 lượt 0.4725xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 7.434Xu/1 lượt 7.497Xu/1 lượt 7.56Xu/1 lượt 9.45xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 12.39Xu/1 lượt 12.495Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 15.75xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.8585Xu/1 lượt 1.87425Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 2.3625xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4956Xu/1 lượt 0.4998Xu/1 lượt 0.504Xu/1 lượt 0.63xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.956Xu/1 lượt 4.998Xu/1 lượt 5.04Xu/1 lượt 6.3xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.5Xu/1 lượt 12.39Xu/1 lượt 12.495Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 15.75xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
71Xu/1 lượt 83.78Xu/1 lượt 84.49Xu/1 lượt 85.2Xu/1 lượt 106.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 49.56Xu/1 lượt 49.98Xu/1 lượt 50.4Xu/1 lượt 63xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
36.75Xu/1 lượt 43.365Xu/1 lượt 43.7325Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 55.125xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 24.78Xu/1 lượt 24.99Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
262.5Xu/1 lượt 309.75Xu/1 lượt 312.375Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 393.75xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 37.17Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.8Xu/1 lượt 47.25xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4956Xu/1 lượt 0.4998Xu/1 lượt 0.504Xu/1 lượt 0.63xu/1 lượt
0.42Xu/1 lượt 0.4956Xu/1 lượt 0.4998Xu/1 lượt 0.504Xu/1 lượt 0.63xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
0.0525Xu/1 lượt 0.06195Xu/1 lượt 0.062475Xu/1 lượt 0.063Xu/1 lượt 0.07875xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 24.78Xu/1 lượt 24.99Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 61.95Xu/1 lượt 62.475Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 78.75xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt