Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
1.3Xu/1 lượt 1.534Xu/1 lượt 1.547Xu/1 lượt 1.56Xu/1 lượt 1.95xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
1.6Xu/1 lượt 1.888Xu/1 lượt 1.904Xu/1 lượt 1.92Xu/1 lượt 2.4xu/1 lượt
0.8Xu/1 lượt 0.944Xu/1 lượt 0.952Xu/1 lượt 0.96Xu/1 lượt 1.2xu/1 lượt
1.1088Xu/1 lượt 1.308384Xu/1 lượt 1.319472Xu/1 lượt 1.33056Xu/1 lượt 1.6632xu/1 lượt
1.26Xu/1 lượt 1.4868Xu/1 lượt 1.4994Xu/1 lượt 1.512Xu/1 lượt 1.89xu/1 lượt
2.27Xu/1 lượt 2.6786Xu/1 lượt 2.7013Xu/1 lượt 2.724Xu/1 lượt 3.405xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
0.819Xu/1 lượt 0.96642Xu/1 lượt 0.97461Xu/1 lượt 0.9828Xu/1 lượt 1.2285xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
4Xu/1 lượt 4.72Xu/1 lượt 4.76Xu/1 lượt 4.8Xu/1 lượt 6xu/1 lượt
3Xu/1 lượt 3.54Xu/1 lượt 3.57Xu/1 lượt 3.6Xu/1 lượt 4.5xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
19.03Xu/1 lượt 22.4554Xu/1 lượt 22.6457Xu/1 lượt 22.836Xu/1 lượt 28.545xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
44.1Xu/1 lượt 52.038Xu/1 lượt 52.479Xu/1 lượt 52.92Xu/1 lượt 66.15xu/1 lượt
12.6Xu/1 lượt 14.868Xu/1 lượt 14.994Xu/1 lượt 15.12Xu/1 lượt 18.9xu/1 lượt
21.6Xu/1 lượt 25.488Xu/1 lượt 25.704Xu/1 lượt 25.92Xu/1 lượt 32.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60Xu/1 lượt 70.8Xu/1 lượt 71.4Xu/1 lượt 72Xu/1 lượt 90xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
200Xu/1 lượt 236Xu/1 lượt 238Xu/1 lượt 240Xu/1 lượt 300xu/1 lượt
150Xu/1 lượt 177Xu/1 lượt 178.5Xu/1 lượt 180Xu/1 lượt 225xu/1 lượt
80Xu/1 lượt 94.4Xu/1 lượt 95.2Xu/1 lượt 96Xu/1 lượt 120xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
180Xu/1 lượt 212.4Xu/1 lượt 214.2Xu/1 lượt 216Xu/1 lượt 270xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 590Xu/1 lượt 595Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
12.55Xu/1 lượt 14.809Xu/1 lượt 14.9345Xu/1 lượt 15.06Xu/1 lượt 18.825xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
80Xu/1 lượt 94.4Xu/1 lượt 95.2Xu/1 lượt 96Xu/1 lượt 120xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 59Xu/1 lượt 59.5Xu/1 lượt 60Xu/1 lượt 75xu/1 lượt
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
60Xu/1 lượt 70.8Xu/1 lượt 71.4Xu/1 lượt 72Xu/1 lượt 90xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25Xu/1 lượt 29.5Xu/1 lượt 29.75Xu/1 lượt 30Xu/1 lượt 37.5xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
28.98Xu/1 lượt 34.1964Xu/1 lượt 34.4862Xu/1 lượt 34.776Xu/1 lượt 43.47xu/1 lượt
59.98Xu/1 lượt 70.7764Xu/1 lượt 71.3762Xu/1 lượt 71.976Xu/1 lượt 89.97xu/1 lượt
25.96Xu/1 lượt 30.6328Xu/1 lượt 30.8924Xu/1 lượt 31.152Xu/1 lượt 38.94xu/1 lượt
38.43Xu/1 lượt 45.3474Xu/1 lượt 45.7317Xu/1 lượt 46.116Xu/1 lượt 57.645xu/1 lượt
28.35Xu/1 lượt 33.453Xu/1 lượt 33.7365Xu/1 lượt 34.02Xu/1 lượt 42.525xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2063.88Xu/1 lượt 2435.3784Xu/1 lượt 2456.0172Xu/1 lượt 2476.656Xu/1 lượt 3095.82xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
7.56Xu/1 lượt 8.9208Xu/1 lượt 8.9964Xu/1 lượt 9.072Xu/1 lượt 11.34xu/1 lượt
18.19Xu/1 lượt 21.4642Xu/1 lượt 21.6461Xu/1 lượt 21.828Xu/1 lượt 27.285xu/1 lượt
12.97Xu/1 lượt 15.3046Xu/1 lượt 15.4343Xu/1 lượt 15.564Xu/1 lượt 19.455xu/1 lượt
12.97Xu/1 lượt 15.3046Xu/1 lượt 15.4343Xu/1 lượt 15.564Xu/1 lượt 19.455xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11Xu/1 lượt 12.98Xu/1 lượt 13.09Xu/1 lượt 13.2Xu/1 lượt 16.5xu/1 lượt
14Xu/1 lượt 16.52Xu/1 lượt 16.66Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 21xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 46.02Xu/1 lượt 46.41Xu/1 lượt 46.8Xu/1 lượt 58.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
15.12Xu/1 lượt 17.8416Xu/1 lượt 17.9928Xu/1 lượt 18.144Xu/1 lượt 22.68xu/1 lượt
2.68Xu/1 lượt 3.1624Xu/1 lượt 3.1892Xu/1 lượt 3.216Xu/1 lượt 4.02xu/1 lượt
22.68Xu/1 lượt 26.7624Xu/1 lượt 26.9892Xu/1 lượt 27.216Xu/1 lượt 34.02xu/1 lượt
26.46Xu/1 lượt 31.2228Xu/1 lượt 31.4874Xu/1 lượt 31.752Xu/1 lượt 39.69xu/1 lượt
12.6Xu/1 lượt 14.868Xu/1 lượt 14.994Xu/1 lượt 15.12Xu/1 lượt 18.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12Xu/1 lượt 14.16Xu/1 lượt 14.28Xu/1 lượt 14.4Xu/1 lượt 18xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
83.24Xu/1 lượt 98.2232Xu/1 lượt 99.0556Xu/1 lượt 99.888Xu/1 lượt 124.86xu/1 lượt
766.85Xu/1 lượt 904.883Xu/1 lượt 912.5515Xu/1 lượt 920.22Xu/1 lượt 1150.275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 99.12Xu/1 lượt 99.96Xu/1 lượt 100.8Xu/1 lượt 126xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24Xu/1 lượt 28.32Xu/1 lượt 28.56Xu/1 lượt 28.8Xu/1 lượt 36xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.88Xu/1 lượt 56.4984Xu/1 lượt 56.9772Xu/1 lượt 57.456Xu/1 lượt 71.82xu/1 lượt
7.03Xu/1 lượt 8.2954Xu/1 lượt 8.3657Xu/1 lượt 8.436Xu/1 lượt 10.545xu/1 lượt
7.03Xu/1 lượt 8.2954Xu/1 lượt 8.3657Xu/1 lượt 8.436Xu/1 lượt 10.545xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3027.02Xu/1 lượt 3571.8836Xu/1 lượt 3602.1538Xu/1 lượt 3632.424Xu/1 lượt 4540.53xu/1 lượt
3027.02Xu/1 lượt 3571.8836Xu/1 lượt 3602.1538Xu/1 lượt 3632.424Xu/1 lượt 4540.53xu/1 lượt
3027.02Xu/1 lượt 3571.8836Xu/1 lượt 3602.1538Xu/1 lượt 3632.424Xu/1 lượt 4540.53xu/1 lượt
3027.02Xu/1 lượt 3571.8836Xu/1 lượt 3602.1538Xu/1 lượt 3632.424Xu/1 lượt 4540.53xu/1 lượt
383.86Xu/1 lượt 452.9548Xu/1 lượt 456.7934Xu/1 lượt 460.632Xu/1 lượt 575.79xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4200Xu/1 lượt 4956Xu/1 lượt 4998Xu/1 lượt 5040Xu/1 lượt 6300xu/1 lượt
420Xu/1 lượt 495.6Xu/1 lượt 499.8Xu/1 lượt 504Xu/1 lượt 630xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
51Xu/1 lượt 60.18Xu/1 lượt 60.69Xu/1 lượt 61.2Xu/1 lượt 76.5xu/1 lượt
67Xu/1 lượt 79.06Xu/1 lượt 79.73Xu/1 lượt 80.4Xu/1 lượt 100.5xu/1 lượt
34Xu/1 lượt 40.12Xu/1 lượt 40.46Xu/1 lượt 40.8Xu/1 lượt 51xu/1 lượt
26Xu/1 lượt 30.68Xu/1 lượt 30.94Xu/1 lượt 31.2Xu/1 lượt 39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
28Xu/1 lượt 33.04Xu/1 lượt 33.32Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28Xu/1 lượt 33.04Xu/1 lượt 33.32Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 42xu/1 lượt
40Xu/1 lượt 47.2Xu/1 lượt 47.6Xu/1 lượt 48Xu/1 lượt 60xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.8Xu/1 lượt 2.124Xu/1 lượt 2.142Xu/1 lượt 2.16Xu/1 lượt 2.7xu/1 lượt
1.5Xu/1 lượt 1.77Xu/1 lượt 1.785Xu/1 lượt 1.8Xu/1 lượt 2.25xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.5Xu/1 lượt 7.67Xu/1 lượt 7.735Xu/1 lượt 7.8Xu/1 lượt 9.75xu/1 lượt
6Xu/1 lượt 7.08Xu/1 lượt 7.14Xu/1 lượt 7.2Xu/1 lượt 9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1200Xu/1 lượt 1416Xu/1 lượt 1428Xu/1 lượt 1440Xu/1 lượt 1800xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 4130Xu/1 lượt 4165Xu/1 lượt 4200Xu/1 lượt 5250xu/1 lượt
7000Xu/1 lượt 8260Xu/1 lượt 8330Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 10500xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 10620Xu/1 lượt 10710Xu/1 lượt 10800Xu/1 lượt 13500xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 14160Xu/1 lượt 14280Xu/1 lượt 14400Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
23000Xu/1 lượt 27140Xu/1 lượt 27370Xu/1 lượt 27600Xu/1 lượt 34500xu/1 lượt
50000Xu/1 lượt 59000Xu/1 lượt 59500Xu/1 lượt 60000Xu/1 lượt 75000xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 41300Xu/1 lượt 41650Xu/1 lượt 42000Xu/1 lượt 52500xu/1 lượt
35000Xu/1 lượt 41300Xu/1 lượt 41650Xu/1 lượt 42000Xu/1 lượt 52500xu/1 lượt
50000Xu/1 lượt 59000Xu/1 lượt 59500Xu/1 lượt 60000Xu/1 lượt 75000xu/1 lượt
8000Xu/1 lượt 9440Xu/1 lượt 9520Xu/1 lượt 9600Xu/1 lượt 12000xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 14160Xu/1 lượt 14280Xu/1 lượt 14400Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
15000Xu/1 lượt 17700Xu/1 lượt 17850Xu/1 lượt 18000Xu/1 lượt 22500xu/1 lượt
1200Xu/1 lượt 1416Xu/1 lượt 1428Xu/1 lượt 1440Xu/1 lượt 1800xu/1 lượt
1800Xu/1 lượt 2124Xu/1 lượt 2142Xu/1 lượt 2160Xu/1 lượt 2700xu/1 lượt
7500Xu/1 lượt 8850Xu/1 lượt 8925Xu/1 lượt 9000Xu/1 lượt 11250xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2950Xu/1 lượt 2975Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 3750xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
6500Xu/1 lượt 7670Xu/1 lượt 7735Xu/1 lượt 7800Xu/1 lượt 9750xu/1 lượt
2500Xu/1 lượt 2950Xu/1 lượt 2975Xu/1 lượt 3000Xu/1 lượt 3750xu/1 lượt
9000Xu/1 lượt 10620Xu/1 lượt 10710Xu/1 lượt 10800Xu/1 lượt 13500xu/1 lượt
12000Xu/1 lượt 14160Xu/1 lượt 14280Xu/1 lượt 14400Xu/1 lượt 18000xu/1 lượt
2000Xu/1 lượt 2360Xu/1 lượt 2380Xu/1 lượt 2400Xu/1 lượt 3000xu/1 lượt
5555Xu/1 lượt 6554.9Xu/1 lượt 6610.45Xu/1 lượt 6666Xu/1 lượt 8332.5xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 4130Xu/1 lượt 4165Xu/1 lượt 4200Xu/1 lượt 5250xu/1 lượt
5555Xu/1 lượt 6554.9Xu/1 lượt 6610.45Xu/1 lượt 6666Xu/1 lượt 8332.5xu/1 lượt
3500Xu/1 lượt 4130Xu/1 lượt 4165Xu/1 lượt 4200Xu/1 lượt 5250xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
8.58Xu/1 lượt 10.1244Xu/1 lượt 10.2102Xu/1 lượt 10.296Xu/1 lượt 12.87xu/1 lượt
11.1Xu/1 lượt 13.098Xu/1 lượt 13.209Xu/1 lượt 13.32Xu/1 lượt 16.65xu/1 lượt
35.31Xu/1 lượt 41.6658Xu/1 lượt 42.0189Xu/1 lượt 42.372Xu/1 lượt 52.965xu/1 lượt
12.61Xu/1 lượt 14.8798Xu/1 lượt 15.0059Xu/1 lượt 15.132Xu/1 lượt 18.915xu/1 lượt
6.56Xu/1 lượt 7.7408Xu/1 lượt 7.8064Xu/1 lượt 7.872Xu/1 lượt 9.84xu/1 lượt
18Xu/1 lượt 21.24Xu/1 lượt 21.42Xu/1 lượt 21.6Xu/1 lượt 27xu/1 lượt
16Xu/1 lượt 18.88Xu/1 lượt 19.04Xu/1 lượt 19.2Xu/1 lượt 24xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 43.66Xu/1 lượt 44.03Xu/1 lượt 44.4Xu/1 lượt 55.5xu/1 lượt
9.63Xu/1 lượt 11.3634Xu/1 lượt 11.4597Xu/1 lượt 11.556Xu/1 lượt 14.445xu/1 lượt
13.11Xu/1 lượt 15.4698Xu/1 lượt 15.6009Xu/1 lượt 15.732Xu/1 lượt 19.665xu/1 lượt
25Xu/1 lượt 29.5Xu/1 lượt 29.75Xu/1 lượt 30Xu/1 lượt 37.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
131.17Xu/1 lượt 154.7806Xu/1 lượt 156.0923Xu/1 lượt 157.404Xu/1 lượt 196.755xu/1 lượt
82.24Xu/1 lượt 97.0432Xu/1 lượt 97.8656Xu/1 lượt 98.688Xu/1 lượt 123.36xu/1 lượt
60.54Xu/1 lượt 71.4372Xu/1 lượt 72.0426Xu/1 lượt 72.648Xu/1 lượt 90.81xu/1 lượt
111.5Xu/1 lượt 131.57Xu/1 lượt 132.685Xu/1 lượt 133.8Xu/1 lượt 167.25xu/1 lượt
65.58Xu/1 lượt 77.3844Xu/1 lượt 78.0402Xu/1 lượt 78.696Xu/1 lượt 98.37xu/1 lượt
74Xu/1 lượt 87.32Xu/1 lượt 88.06Xu/1 lượt 88.8Xu/1 lượt 111xu/1 lượt
39Xu/1 lượt 46.02Xu/1 lượt 46.41Xu/1 lượt 46.8Xu/1 lượt 58.5xu/1 lượt
172.34Xu/1 lượt 203.3612Xu/1 lượt 205.0846Xu/1 lượt 206.808Xu/1 lượt 258.51xu/1 lượt
37Xu/1 lượt 43.66Xu/1 lượt 44.03Xu/1 lượt 44.4Xu/1 lượt 55.5xu/1 lượt
34.3Xu/1 lượt 40.474Xu/1 lượt 40.817Xu/1 lượt 41.16Xu/1 lượt 51.45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.02352Xu/1 lượt 0.0277536Xu/1 lượt 0.0279888Xu/1 lượt 0.028224Xu/1 lượt 0.03528xu/1 lượt
0.0798Xu/1 lượt 0.094164Xu/1 lượt 0.094962Xu/1 lượt 0.09576Xu/1 lượt 0.1197xu/1 lượt
0.09555Xu/1 lượt 0.112749Xu/1 lượt 0.1137045Xu/1 lượt 0.11466Xu/1 lượt 0.143325xu/1 lượt
3.39Xu/1 lượt 4.0002Xu/1 lượt 4.0341Xu/1 lượt 4.068Xu/1 lượt 5.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50Xu/1 lượt 59Xu/1 lượt 59.5Xu/1 lượt 60Xu/1 lượt 75xu/1 lượt
460Xu/1 lượt 542.8Xu/1 lượt 547.4Xu/1 lượt 552Xu/1 lượt 690xu/1 lượt
690Xu/1 lượt 814.2Xu/1 lượt 821.1Xu/1 lượt 828Xu/1 lượt 1035xu/1 lượt
201.8Xu/1 lượt 238.124Xu/1 lượt 240.142Xu/1 lượt 242.16Xu/1 lượt 302.7xu/1 lượt
242.16Xu/1 lượt 285.7488Xu/1 lượt 288.1704Xu/1 lượt 290.592Xu/1 lượt 363.24xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7Xu/1 lượt 8.26Xu/1 lượt 8.33Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 10.5xu/1 lượt
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
2.5Xu/1 lượt 2.95Xu/1 lượt 2.975Xu/1 lượt 3Xu/1 lượt 3.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 6.195Xu/1 lượt 6.2475Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 7.875xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 18.585Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 23.625xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 9.912Xu/1 lượt 9.996Xu/1 lượt 10.08Xu/1 lượt 12.6xu/1 lượt
0.525Xu/1 lượt 0.6195Xu/1 lượt 0.62475Xu/1 lượt 0.63Xu/1 lượt 0.7875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.02Xu/1 lượt 3.5636Xu/1 lượt 3.5938Xu/1 lượt 3.624Xu/1 lượt 4.53xu/1 lượt
8.07Xu/1 lượt 9.5226Xu/1 lượt 9.6033Xu/1 lượt 9.684Xu/1 lượt 12.105xu/1 lượt
48.44Xu/1 lượt 57.1592Xu/1 lượt 57.6436Xu/1 lượt 58.128Xu/1 lượt 72.66xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
54.6Xu/1 lượt 64.428Xu/1 lượt 64.974Xu/1 lượt 65.52Xu/1 lượt 81.9xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.54Xu/1 lượt 5.3572Xu/1 lượt 5.4026Xu/1 lượt 5.448Xu/1 lượt 6.81xu/1 lượt
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9Xu/1 lượt 10.62Xu/1 lượt 10.71Xu/1 lượt 10.8Xu/1 lượt 13.5xu/1 lượt
7.57Xu/1 lượt 8.9326Xu/1 lượt 9.0083Xu/1 lượt 9.084Xu/1 lượt 11.355xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
10Xu/1 lượt 11.8Xu/1 lượt 11.9Xu/1 lượt 12Xu/1 lượt 15xu/1 lượt
1.2159Xu/1 lượt 1.434762Xu/1 lượt 1.446921Xu/1 lượt 1.45908Xu/1 lượt 1.82385xu/1 lượt
2.02Xu/1 lượt 2.3836Xu/1 lượt 2.4038Xu/1 lượt 2.424Xu/1 lượt 3.03xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
15Xu/1 lượt 17.7Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 18Xu/1 lượt 22.5xu/1 lượt
11.6Xu/1 lượt 13.688Xu/1 lượt 13.804Xu/1 lượt 13.92Xu/1 lượt 17.4xu/1 lượt
13.87Xu/1 lượt 16.3666Xu/1 lượt 16.5053Xu/1 lượt 16.644Xu/1 lượt 20.805xu/1 lượt
10.02Xu/1 lượt 11.8236Xu/1 lượt 11.9238Xu/1 lượt 12.024Xu/1 lượt 15.03xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
2Xu/1 lượt 2.36Xu/1 lượt 2.38Xu/1 lượt 2.4Xu/1 lượt 3xu/1 lượt
0.5Xu/1 lượt 0.59Xu/1 lượt 0.595Xu/1 lượt 0.6Xu/1 lượt 0.75xu/1 lượt
3.23Xu/1 lượt 3.8114Xu/1 lượt 3.8437Xu/1 lượt 3.876Xu/1 lượt 4.845xu/1 lượt
2.02Xu/1 lượt 2.3836Xu/1 lượt 2.4038Xu/1 lượt 2.424Xu/1 lượt 3.03xu/1 lượt
3.02Xu/1 lượt 3.5636Xu/1 lượt 3.5938Xu/1 lượt 3.624Xu/1 lượt 4.53xu/1 lượt
1.51305Xu/1 lượt 1.785399Xu/1 lượt 1.8005295Xu/1 lượt 1.81566Xu/1 lượt 2.269575xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100Xu/1 lượt 118Xu/1 lượt 119Xu/1 lượt 120Xu/1 lượt 150xu/1 lượt
300Xu/1 lượt 354Xu/1 lượt 357Xu/1 lượt 360Xu/1 lượt 450xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.1Xu/1 lượt 2.478Xu/1 lượt 2.499Xu/1 lượt 2.52Xu/1 lượt 3.15xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1Xu/1 lượt 1.298Xu/1 lượt 1.309Xu/1 lượt 1.32Xu/1 lượt 1.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5Xu/1 lượt 5.9Xu/1 lượt 5.95Xu/1 lượt 6Xu/1 lượt 7.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35.31Xu/1 lượt 41.6658Xu/1 lượt 42.0189Xu/1 lượt 42.372Xu/1 lượt 52.965xu/1 lượt
37.34Xu/1 lượt 44.0612Xu/1 lượt 44.4346Xu/1 lượt 44.808Xu/1 lượt 56.01xu/1 lượt
36.32Xu/1 lượt 42.8576Xu/1 lượt 43.2208Xu/1 lượt 43.584Xu/1 lượt 54.48xu/1 lượt
17.16Xu/1 lượt 20.2488Xu/1 lượt 20.4204Xu/1 lượt 20.592Xu/1 lượt 25.74xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
128.65Xu/1 lượt 151.807Xu/1 lượt 153.0935Xu/1 lượt 154.38Xu/1 lượt 192.975xu/1 lượt
146.31Xu/1 lượt 172.6458Xu/1 lượt 174.1089Xu/1 lượt 175.572Xu/1 lượt 219.465xu/1 lượt
225.76Xu/1 lượt 266.3968Xu/1 lượt 268.6544Xu/1 lượt 270.912Xu/1 lượt 338.64xu/1 lượt
92.83Xu/1 lượt 109.5394Xu/1 lượt 110.4677Xu/1 lượt 111.396Xu/1 lượt 139.245xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42.88Xu/1 lượt 50.5984Xu/1 lượt 51.0272Xu/1 lượt 51.456Xu/1 lượt 64.32xu/1 lượt
58.02Xu/1 lượt 68.4636Xu/1 lượt 69.0438Xu/1 lượt 69.624Xu/1 lượt 87.03xu/1 lượt
58.02Xu/1 lượt 68.4636Xu/1 lượt 69.0438Xu/1 lượt 69.624Xu/1 lượt 87.03xu/1 lượt
52.43Xu/1 lượt 61.8674Xu/1 lượt 62.3917Xu/1 lượt 62.916Xu/1 lượt 78.645xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
252.25Xu/1 lượt 297.655Xu/1 lượt 300.1775Xu/1 lượt 302.7Xu/1 lượt 378.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
247.21Xu/1 lượt 291.7078Xu/1 lượt 294.1799Xu/1 lượt 296.652Xu/1 lượt 370.815xu/1 lượt
428.83Xu/1 lượt 506.0194Xu/1 lượt 510.3077Xu/1 lượt 514.596Xu/1 lượt 643.245xu/1 lượt
504.5Xu/1 lượt 595.31Xu/1 lượt 600.355Xu/1 lượt 605.4Xu/1 lượt 756.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
36.32Xu/1 lượt 42.8576Xu/1 lượt 43.2208Xu/1 lượt 43.584Xu/1 lượt 54.48xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 34.692Xu/1 lượt 34.986Xu/1 lượt 35.28Xu/1 lượt 44.1xu/1 lượt
34.65Xu/1 lượt 40.887Xu/1 lượt 41.2335Xu/1 lượt 41.58Xu/1 lượt 51.975xu/1 lượt
10.09Xu/1 lượt 11.9062Xu/1 lượt 12.0071Xu/1 lượt 12.108Xu/1 lượt 15.135xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.239Xu/1 lượt 1.2495Xu/1 lượt 1.26Xu/1 lượt 1.575xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.717Xu/1 lượt 3.7485Xu/1 lượt 3.78Xu/1 lượt 4.725xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 30.975Xu/1 lượt 31.2375Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 39.375xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 27.258Xu/1 lượt 27.489Xu/1 lượt 27.72Xu/1 lượt 34.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
35.31Xu/1 lượt 41.6658Xu/1 lượt 42.0189Xu/1 lượt 42.372Xu/1 lượt 52.965xu/1 lượt
25.22Xu/1 lượt 29.7596Xu/1 lượt 30.0118Xu/1 lượt 30.264Xu/1 lượt 37.83xu/1 lượt
35.7Xu/1 lượt 42.126Xu/1 lượt 42.483Xu/1 lượt 42.84Xu/1 lượt 53.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1Xu/1 lượt 1.18Xu/1 lượt 1.19Xu/1 lượt 1.2Xu/1 lượt 1.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42.88Xu/1 lượt 50.5984Xu/1 lượt 51.0272Xu/1 lượt 51.456Xu/1 lượt 64.32xu/1 lượt
50.45Xu/1 lượt 59.531Xu/1 lượt 60.0355Xu/1 lượt 60.54Xu/1 lượt 75.675xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
75.67Xu/1 lượt 89.2906Xu/1 lượt 90.0473Xu/1 lượt 90.804Xu/1 lượt 113.505xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 24.78Xu/1 lượt 24.99Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 31.5xu/1 lượt
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
22Xu/1 lượt 25.96Xu/1 lượt 26.18Xu/1 lượt 26.4Xu/1 lượt 33xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
400Xu/1 lượt 472Xu/1 lượt 476Xu/1 lượt 480Xu/1 lượt 600xu/1 lượt
500Xu/1 lượt 590Xu/1 lượt 595Xu/1 lượt 600Xu/1 lượt 750xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9000Xu/1 lượt 10620Xu/1 lượt 10710Xu/1 lượt 10800Xu/1 lượt 13500xu/1 lượt
6300Xu/1 lượt 7434Xu/1 lượt 7497Xu/1 lượt 7560Xu/1 lượt 9450xu/1 lượt
4500Xu/1 lượt 5310Xu/1 lượt 5355Xu/1 lượt 5400Xu/1 lượt 6750xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
34.81Xu/1 lượt 41.0758Xu/1 lượt 41.4239Xu/1 lượt 41.772Xu/1 lượt 52.215xu/1 lượt
52.47Xu/1 lượt 61.9146Xu/1 lượt 62.4393Xu/1 lượt 62.964Xu/1 lượt 78.705xu/1 lượt
353.16Xu/1 lượt 416.7288Xu/1 lượt 420.2604Xu/1 lượt 423.792Xu/1 lượt 529.74xu/1 lượt
153.88Xu/1 lượt 181.5784Xu/1 lượt 183.1172Xu/1 lượt 184.656Xu/1 lượt 230.82xu/1 lượt
66.59Xu/1 lượt 78.5762Xu/1 lượt 79.2421Xu/1 lượt 79.908Xu/1 lượt 99.885xu/1 lượt
60.54Xu/1 lượt 71.4372Xu/1 lượt 72.0426Xu/1 lượt 72.648Xu/1 lượt 90.81xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.68796Xu/1 lượt 0.8117928Xu/1 lượt 0.8186724Xu/1 lượt 0.825552Xu/1 lượt 1.03194xu/1 lượt
0.357Xu/1 lượt 0.42126Xu/1 lượt 0.42483Xu/1 lượt 0.4284Xu/1 lượt 0.5355xu/1 lượt
6.06Xu/1 lượt 7.1508Xu/1 lượt 7.2114Xu/1 lượt 7.272Xu/1 lượt 9.09xu/1 lượt
10.09Xu/1 lượt 11.9062Xu/1 lượt 12.0071Xu/1 lượt 12.108Xu/1 lượt 15.135xu/1 lượt
1.51305Xu/1 lượt 1.785399Xu/1 lượt 1.8005295Xu/1 lượt 1.81566Xu/1 lượt 2.269575xu/1 lượt
3.02Xu/1 lượt 3.5636Xu/1 lượt 3.5938Xu/1 lượt 3.624Xu/1 lượt 4.53xu/1 lượt
0.4095Xu/1 lượt 0.48321Xu/1 lượt 0.487305Xu/1 lượt 0.4914Xu/1 lượt 0.61425xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.52Xu/1 lượt 2.9736Xu/1 lượt 2.9988Xu/1 lượt 3.024Xu/1 lượt 3.78xu/1 lượt
4.64Xu/1 lượt 5.4752Xu/1 lượt 5.5216Xu/1 lượt 5.568Xu/1 lượt 6.96xu/1 lượt
5.49Xu/1 lượt 6.4782Xu/1 lượt 6.5331Xu/1 lượt 6.588Xu/1 lượt 8.235xu/1 lượt
1.9992Xu/1 lượt 2.359056Xu/1 lượt 2.379048Xu/1 lượt 2.39904Xu/1 lượt 2.9988xu/1 lượt
3.39Xu/1 lượt 4.0002Xu/1 lượt 4.0341Xu/1 lượt 4.068Xu/1 lượt 5.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.61Xu/1 lượt 14.8798Xu/1 lượt 15.0059Xu/1 lượt 15.132Xu/1 lượt 18.915xu/1 lượt
20.48Xu/1 lượt 24.1664Xu/1 lượt 24.3712Xu/1 lượt 24.576Xu/1 lượt 30.72xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
70Xu/1 lượt 82.6Xu/1 lượt 83.3Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 105xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30Xu/1 lượt 35.4Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 36Xu/1 lượt 45xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20.83Xu/1 lượt 24.5794Xu/1 lượt 24.7877Xu/1 lượt 24.996Xu/1 lượt 31.245xu/1 lượt
11.62Xu/1 lượt 13.7116Xu/1 lượt 13.8278Xu/1 lượt 13.944Xu/1 lượt 17.43xu/1 lượt
45.15Xu/1 lượt 53.277Xu/1 lượt 53.7285Xu/1 lượt 54.18Xu/1 lượt 67.725xu/1 lượt
7.57Xu/1 lượt 8.9326Xu/1 lượt 9.0083Xu/1 lượt 9.084Xu/1 lượt 11.355xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
19.03Xu/1 lượt 22.4554Xu/1 lượt 22.6457Xu/1 lượt 22.836Xu/1 lượt 28.545xu/1 lượt
21.69Xu/1 lượt 25.5942Xu/1 lượt 25.8111Xu/1 lượt 26.028Xu/1 lượt 32.535xu/1 lượt
30.27Xu/1 lượt 35.7186Xu/1 lượt 36.0213Xu/1 lượt 36.324Xu/1 lượt 45.405xu/1 lượt
34.3Xu/1 lượt 40.474Xu/1 lượt 40.817Xu/1 lượt 41.16Xu/1 lượt 51.45xu/1 lượt
22.7Xu/1 lượt 26.786Xu/1 lượt 27.013Xu/1 lượt 27.24Xu/1 lượt 34.05xu/1 lượt
8.83Xu/1 lượt 10.4194Xu/1 lượt 10.5077Xu/1 lượt 10.596Xu/1 lượt 13.245xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
20Xu/1 lượt 23.6Xu/1 lượt 23.8Xu/1 lượt 24Xu/1 lượt 30xu/1 lượt
0.0105Xu/1 lượt 0.01239Xu/1 lượt 0.012495Xu/1 lượt 0.0126Xu/1 lượt 0.01575xu/1 lượt
0.1113Xu/1 lượt 0.131334Xu/1 lượt 0.132447Xu/1 lượt 0.13356Xu/1 lượt 0.16695xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
0.0525Xu/1 lượt 0.06195Xu/1 lượt 0.062475Xu/1 lượt 0.063Xu/1 lượt 0.07875xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
0.00735Xu/1 lượt 0.008673Xu/1 lượt 0.0087465Xu/1 lượt 0.00882Xu/1 lượt 0.011025xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
17.66Xu/1 lượt 20.8388Xu/1 lượt 21.0154Xu/1 lượt 21.192Xu/1 lượt 26.49xu/1 lượt
46.01Xu/1 lượt 54.2918Xu/1 lượt 54.7519Xu/1 lượt 55.212Xu/1 lượt 69.015xu/1 lượt
7.47Xu/1 lượt 8.8146Xu/1 lượt 8.8893Xu/1 lượt 8.964Xu/1 lượt 11.205xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.756Xu/1 lượt 0.89208Xu/1 lượt 0.89964Xu/1 lượt 0.9072Xu/1 lượt 1.134xu/1 lượt
1.51305Xu/1 lượt 1.785399Xu/1 lượt 1.8005295Xu/1 lượt 1.81566Xu/1 lượt 2.269575xu/1 lượt
6.98Xu/1 lượt 8.2364Xu/1 lượt 8.3062Xu/1 lượt 8.376Xu/1 lượt 10.47xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
93.33Xu/1 lượt 110.1294Xu/1 lượt 111.0627Xu/1 lượt 111.996Xu/1 lượt 139.995xu/1 lượt
151.35Xu/1 lượt 178.593Xu/1 lượt 180.1065Xu/1 lượt 181.62Xu/1 lượt 227.025xu/1 lượt
85.26Xu/1 lượt 100.6068Xu/1 lượt 101.4594Xu/1 lượt 102.312Xu/1 lượt 127.89xu/1 lượt
199.5Xu/1 lượt 235.41Xu/1 lượt 237.405Xu/1 lượt 239.4Xu/1 lượt 299.25xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 61.95Xu/1 lượt 62.475Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 78.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
100.91Xu/1 lượt 119.0738Xu/1 lượt 120.0829Xu/1 lượt 121.092Xu/1 lượt 151.365xu/1 lượt
105.95Xu/1 lượt 125.021Xu/1 lượt 126.0805Xu/1 lượt 127.14Xu/1 lượt 158.925xu/1 lượt
85.26Xu/1 lượt 100.6068Xu/1 lượt 101.4594Xu/1 lượt 102.312Xu/1 lượt 127.89xu/1 lượt
76.18Xu/1 lượt 89.8924Xu/1 lượt 90.6542Xu/1 lượt 91.416Xu/1 lượt 114.27xu/1 lượt
45.2Xu/1 lượt 53.336Xu/1 lượt 53.788Xu/1 lượt 54.24Xu/1 lượt 67.8xu/1 lượt
211.89Xu/1 lượt 250.0302Xu/1 lượt 252.1491Xu/1 lượt 254.268Xu/1 lượt 317.835xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
210Xu/1 lượt 247.8Xu/1 lượt 249.9Xu/1 lượt 252Xu/1 lượt 315xu/1 lượt
252.25Xu/1 lượt 297.655Xu/1 lượt 300.1775Xu/1 lượt 302.7Xu/1 lượt 378.375xu/1 lượt